Loading... Please wait...

สมัครรับข่าวสาร


เสียงจากนรกภูมิครั้งที่ 9

Posted on 3rd Jul 2010 @ 10:47 AM

อนุโมทนาบุญ
เรื่องราวในหนังสือ เป็นบอกเล่าจากผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบรรพชนซึ่งถูกลูกหลานลืม ว่ามีท่านเหล่านี้เคยเกิดกาย และได้ตายไป ความทุกข์ของบรรพบุรุษ ซึ่งได้ถ่ายทอดจากใจ หวังเพียงแต่ให้ลูกหลานอย่าได้เดินรอยตาม และยังหวังพึงใบบุญจากลูกหลาน เพื่อจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานเสียที
สารบัญ
เกริ่นนำ
วิญญาณยายทองก้อนมาขอส่วนบุญ
วิญญาณเปรตตาชุ่ม (บ้านนาขอม)
วิญญาณป้าลิ้มเป็นบรรพบุรุษของป้าอุไร หนูศรีคง
วิญญาณเปรตชีวาพรจากท่าศาลามาขอบุญ
วิญญาณเปรตยายนิ่มจากนรก
วิญญาณดารากร พรพิมล
พญามัจจุราช
วิญญาณเปรตวินจากกาญจนบุรี
วิญญาณเปรตปากเท่ารูเข็มสุพร นาคขำ
วิญญาณยายเพลิงจากปากนคร
วิญญาณเด็กหญิงสาสินี ที่ถูกทำแท้ง
วิญญาณตาพร(บรรพชนของปิยธิดา จันทร์แก้ว)v วิญญาณตาพรานมาขอบุญ
วิญญาณอาม่าซุ่น ตัวแทนบรรพชน
วิญญาณตาผ่องจากลานธรรมพระศรีอาริย์
ลูกหลานกายเนื้อตั้งใจบำเพ็ญธรรมช่วยบรรพบุรุษ ให้ พ้นทุกข์ได้อย่างไร
รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์
 ปก 4 สี กระดาษ 260 แกรม เนื้อหากระดาษถนอมสายตา 75 แกรม จำนวน 176 หน้า รายชื่อผู้ร่วมบริจาค 16 หน้า เล่มละประมาณ 15 บาท
 ปิดรับบริจาค วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
รายนามผู้ร่วมบริจาคพิมพ์ เสียงจากนรกภูมิครั้งที่ 9
ชื่อผู้ร่วมบริจาค วันที่ร่วมบริจาค จำนวนเงิน(บาท)
ไม่ประสงค์ออกนาม 3 มิ.ย.53 200
คุณนฤมล สุไพรศรี 3 มิ.ย.53 300
คุณปฐวีภาพย์ ขุมนาค 3 มิ.ย.53 100
คุณยุวรี เจริญศรี 3 มิ.ย.53 150
คุณสมเกียรติ สาคร 3 มิ.ย.53 200
คุณกรรณิกา กรานเลิศ 4 มิ.ย.53 100
คุณชัชฎาพร ชูชาติและครอบครัว 4 มิ.ย.53 100
คุณสิริพร จันทราภิสิทธิ์ และครอบครัว 5 มิ.ย.53 200
คุณณีรนุช และครอบครัวเลอสรวงศานติ 6 มิ.ย.53 150
คุณรัชนีรมณ์ ปิ่นสันเทียะ 6 มิ.ย.53 200
คุณนิภารัตน์ สื่อเสาวลักษณ์ 250 บาท
คุณนภาพร สื่อเสาวลักษณ์ 50 บาท
6 มิ.ย.53 300
คุณภณิดา บุญสินสุข 7 มิ.ย.53 300
ไม่ประสงค์ออกนาม 7 มิ.ย.53 222
คุณชฎาวุฒิ แซ่เจี่ย 7 มิ.ย.53 1500
คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว 7 มิ.ย.53 40
คุณพิเชษฐ์ ฉิ่งทองคำ 7 มิ.ย.53 108
คุณกิติภูมิ แซ่ตั้ง และ ดญ.เกตุแก้ว แซ่ตั้ง 8 มิ.ย.53 60
คุณพสิษฐ์ อำไพสุทธิพงษ์ 8 มิ.ย.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 8 มิ.ย.53 250
สือซิวฝอถัง 800 บาท
HACO GROUP (1991) CO., LTD. 200
8 มิ.ย.53 1000
คุณปทิตา ไชยเจริญและด.ช.เดชาพล แจ้งกระจ่าง 120
คุณธนุตา สัจจวีณา 90
9 มิ.ย.53 460
คุณสงวน อันทะเกตุ 9 มิ.ย.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 9 มิ.ย.53 5000
ด.ช. จิตตชา มโนสันติ์ 10 มิ.ย.53 200
คุณอรชุมา ถียัง,คุณสุรินทร ถียัง,คุณนพรัตน์ ถียัง,คุณรัตนาวลี ชูนามะ,เด็กชายสิทธินันท์ ชูนามะ,เด็กหญิงชนันธิดา ชูนามะ จำนวน 500 บาท
คุณสุทัสสา สถิตรชวาล,คุณขวัญจิต สถิตรชวาล,คุณนิศารัตน์ สถิตรชวาล,เด็กชายกรดนัย สถิตรชวาล,คุณสมศักดิ์ ใจอารีย์ จำนวน 500 บาท
คุณสิน-นางใบเงิน โชติมิตร,คุณนวพรรษ โชติมิตรและครอบครัว จำนวน 50 บาท
10 มิ.ย.53 1050
คุณพิจิตรา ผุยพัฒน์ 10 มิ.ย.53 400
สถานธรรมไท่หลิน 10 มิ.ย.53 1500
คุณณิชชา ต.ทัพแก้ว 13 มิ.ย.53 200
คุณวิฐาพร ถ้ำบุตร - จิราวัฒน์ บัวสมบุญ 13 มิ.ย.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 13 มิ.ย.53 100
คุณฐิติรัตน์ กริชไกรวรรณ 14 มิ.ย.53 150
คุณณัฐชนันท์ ภิลัยวัลย์ 14 มิ.ย.53 100
คุณวรดา ปัญญาวัชรพล 14 มิ.ย.53 100
คุณบุหงา ชั้นชาติ 15 มิ.ย.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 15 มิ.ย.53 234
ไม่ประสงค์ออกนาม 16 มิ.ย.53 100
พ.อ.อ.วิราช-วิลัยลักษณ์ ภูคำกอง 16 มิ.ย.53 180
พ.อ.อ.วิราช-วิลัยลักษณ์ ภูคำกอง 16 มิ.ย.53 180
คุณสุรชัย สระทองแพ และครอบครัว 17 มิ.ย.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 17 มิ.ย.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 17 มิ.ย.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 17 มิ.ย.53 222
คุณเกียรติยา ทองใสเกลี้ยง 20
คุณเรวัตร - กาญจนา ก้อนผา และครอบครัว 100
คุณกัญญาณัฐ ศรีโสภา 40
คุณกาญจนา ไพรสว่าง 40
คุณจิณณะณัฎฐ์ แจ่มจันทร์ และครอบครัว 120
คุณจินตณี หนูมา 40
คุณชัชฎา ศรีอุดม และครอบครัว 80
คุณชุมธิดา เทพาวราพฤกษ์ 80
คุณณัฐภัทร หนูมา 40
คุณณัฐวิภา หนูมา 40
คุณณัฐรดี สุทธิแจ่มใส และครอบครัว 40
คุณทองพูน สีน้ำเงิน 100
คุณทุเรียน พรมช่วย 80
คุณธัญลักษณ์ ฤทธิชัย และครอบครัว 100
คุณพิชิต - ชฎาพร ไพรสว่าง 20
คุณพิพัฒน์ คำฮต และครอบครัว 40
คุณมรกต นาลาภ และครอบครัว 40
คุณรัตนาภรณ์ สกุลทอง 120
คุณวัลลีย์ เหมือนนาค 80
คุณสนม ขุนทอง 40
คุณสุพัฒน์ ใยภักดี 120
คุณสุภกิจ เกิดคง 20
คุณสุรางค์รัตน์ ทองไทย 60
คุณอานิตยา คลังทอง และครอบครัว 100
17 มิ.ย.53 1,560
คุณประไพพรรณ โพธิ์ขุนทด 17 มิ.ย.53 185
ไม่ประสงค์ออกนาม 18 มิ.ย.53 597.48
คุณรัตนาภรณ์ คุ้มด้วง 18 มิ.ย.53 ธนาณัติ 300
ไม่ประสงค์ออกนาม 18 มิ.ย.53 170
ไม่ประสงค์ออกนาม 20 มิ.ย.53 200
คุณประดิษฐ์ หาญสุขสีนวัฒนา 21 มิ.ย.53 3000
คุณพรรณี วัยเจริญ 21 มิ.ย.53 100
คุณนุชนาฏ กินรี 22 มิ.ย.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 22 มิ.ย.53 1,570
คุณนิลนัน ศรีแก้ว 30
คุณร่วม เพ็งกลัดและคุณส้มแก้ว เศรษฐีชาวนา 100
22 มิ.ย.53 130
คุณสุริยา เศรษฐภานิช
คุณณัฐธินี เศรษฐภานิช
ด.ญ.ณิชารีย์ เศรษฐภานิช
22 มิ.ย.53 1000
ไม่ประสงค์ออกนาม 23 มิ.ย.53 1000
คุณปิ๋ว แซ่เห้ง 100
คุณลั่นม่วย แซ่เตียว 100
คุณนำชัย นันทราภิวัฒน์ 100
ดญ.จินต์จุฑา ไพโรจน์สรกิจ 100
ร.ต. วรเชษฐ์ 100
23 มิ.ย.53 500
ไม่ประสงค์ออกนาม 24 มิ.ย.53 300
คุณณัฏฐพงษ์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ และคุณศรัณย์รัตน์ เสงี่ยมรัมย์ 25 มิ.ย.53 20
คุณธัญญ์วรัตน์ ห่วงสายทอง 25 มิ.ย.53 300
คุณอัจฉรา สำคัญ พร้อมเพื่อนพนักงานบริษัทโฮย่ากราสดิส 25 มิ.ย.53 ธนาณัติ 1500
คุณกมลพรรณ ชาวนาดอน 26 มิ.ย.53 300
คุณกมลพรรณ ชาวนาดอน 26 มิ.ย.53 300
คุณวราทิตย์ - คุณอรุณรัตน์ - คุณกันตินันท์ - คุณพิมพิชญา- คุณธนาศักดิ์ - คุณนิธินันท์ - ดญ.วรินทร จงเกียรติกาญจน์, คุณธนินท์ - คุณภัทรพิมพ์ - ดช.ธนภัทร สายทอง, คุณมาซาฮิเดะ - คุณอุไรวรรณ - ดญ.เมธาวี อามิ - ดญ.เอมิกา เอริคะ ทาเคอิ, คุณเดือนฉาย - ดช.ธนวัฒน์ นินยวี, คุณประเสริฐ - คุณลัดดารัตน์ - คุณวิวัฒน์ - ดญ.ปณิกา - ดญ.ภูณิกา หอบรรลือกิจ, คุณพงษ์ศักดิ์ - ดญ.ปุณญิศา รัฐศาสตร์วารินทร์6,670
คุณแม่สวาท แสงลี คุณวรุณ มีแก้ว คุณปัดสา มีแก้ว คุณวราทิพย์ มีแก้ว ดญ.ปวีณา มีแก้ว 500
คุณชัยวัฒน์-นางณัฐชยาน์-ดช.สิริพงศ์ ไกรศรีสุนทร คุณสาริสา เกิดศรี 400
คุณพัลลภ ศรีบุญพิมพ์สวย100บาท
คุณสุณีย์ นามวงศ์100บาท
คุณศักดิ์สกล นนทะภา 60บาท
คุณอธิพงษ์ แน่นอุดร 50บาท
คุณเกษร มีโค 50บาท
คุณสมพร มีโค 20บาท
คุณสุรทิน รัตนพลแสน 50บาท
คุณพานีย์ พีรยานันท์และครอบครัว 500บาท
คุณชลทิพา พิเศษกุลและครอบครัว 500บาท
26 มิ.ย.53 9,000
คุณวราสินี สุภาพพร้อมครอบครัว,คุณอรวรรณ-คุณอมรทนา เจียมหทัยรัตน์,คุณนันทนา ฮ่อการกูลพร้อมครอบครัว,คุณไพรัตน์ ถนอมชาติพร้อมครอบครัวและลุงหนูพร้อมครอบครัว 28 มิ.ย.53 250
คุณถนอม-คุณกฤษณา-คุณจงกลวดี-คุณอุดมศักดิ์ บัวทอง 28 มิ.ย.53 119.99
คุณณันรพัชร์ เสือแผงศรี พร้อมครอบครัว 80 บ.
คุณรชนี คงถาวร พร้อมครอบครัว 50 บาท
คุณวราภรณ์ เครือพันธุ์ พร้อมครอบครัว 150 บ.
คุณเอกพงค์ ประดิษฐ์พงษ์ และครอบครัว 50 บาท
คุณทัศนีกร ดีประเสริฐ และครอบครัว 150 บาท
28 มิ.ย.53 480
คุณฮุ่ยจวง แซ่เฮ้ง 28 มิ.ย.53 90
คุณปิยะนุช เฟื่องแก้ว 28 มิ.ย.53 100
คุณปรียพันธ์ มัททวีวงศ์ 28 มิ.ย.53 300
คุณฮั่งเจียง แซ่ปึง 100 บาท
คุณซกเจ็ง แซ่ปึง 200 บาท
คุณอุดม ท้วมบางไผ่ 100 บาท
คุณอัญชลี ท้วมบางไผ่ 100 บาท
คุณสคราญ ท้วมบางไผ่ 50 บาท
คุณนัธทพัทธ์ สงกา 50 บาท
คุณซกเกียง แซ่ปึง 50 บาท
คุณประสิทธิ์ พูนสิริไพบูลย์ 50 บาท
คุณซกเอ็ง แซ่ปึง 50 บาท
คุณศุภฤกษ์ อำนาจรุ่งเจริญ 50 บาท
28 มิ.ย.53 800
คุณณฐกร อัตเนตร์ + คุณกิตติ ปิยะธรรม 28 มิ.ย.53 15
คุณจีรภา หาญวงศ์ 28 มิ.ย.53 500
คุณยายเฮียง อินทรมณี และ ด.ญ.ณัฐณิชา ช้างหมื่นไวย 100
คุณสมชิด สุขโต 20
คุณยายสวงษ์ ศรีทองสุข 10
คุณสมาน บุญเสริม 50
คุณประนพ แก้วประทุม 25
คุณพัด ปานแก้ว 100
คุณต้อย เนื่องกระโทก 50
คุณฉลวย เนื่องกระโทก 50
คุณปลาบู่ ไปล่กระโทก 20
คุณยายผง โป๋กระโทก 10
คุณบุญเลี้ยง เนื่องกระโทก 10
ไม่ประสงค์ออกนาม 25
28 มิ.ย.53 470
คุณจันทนา วัฒนศุภศิริกุล และครอบครัว 100
คุณณัทรมณฑกาญจน์ - ยุทธนา กลิ่นสุคนธ์ 40
คุณสุรพจน์ วัลลภธารี 200
คุณจิดากานต์ ทองประเสริฐ 100
คุณชำนาญ น้อยพิทักษ์ 100
28 มิ.ย.53 540
คุณไผท วงศ์หน่อแก้ว 29 มิ.ย.53 300
พ.จ.อ.ประสิทธิ์ - คุณอัญชลี จ้อยประสิทธิ์ 29 มิ.ย.53 200
คุณบุญเฮง แซ่ลี้ 29 มิ.ย.53 100
คุณณัฐปาลิน รายาเเละครอบครัว 29 มิ.ย.53 100
คุณเกษร นกทวี 29 มิ.ย.53 200
คุณพิทักษ์ เทพวงค์ 29 มิ.ย.53 100
คุณวิทูร ทิพรัตนราภรณ์ 29 มิ.ย.53 300
คุณพิรดี วรพานิชกิจ 29 มิ.ย.53 100
คุณสุวรรณี เลื่องยศลือชากุล 29 มิ.ย.53 100
คุณกิตติศักดิ์ ชูใหม่และคุณสุภารัตน์ ไกยะล้ำ 29 มิ.ย.53 200
คุณสันติ สังข์กลิ่นหอม 29 มิ.ย.53 150
ไม่ประสงค์ออกนาม 29 มิ.ย.53 300
คุณพ่อบุญลอย-คุณแม่สมหมาย-คุณรัตนสุพล-คุณมงคลชัย มหานิล,คุณรุ่งโรจน์-พัชรี-ด.ญ.พิมพิศา ทองสุข 300 บาท
คุณขวัญเนตร โสดา 100 บาท
คุณพรพรรณ สังข์ภักดี 100 บาท
30 มิ.ย.53 500
สถานธรรมไท่อู่ฝอเอวี๋ยน 30 มิ.ย.53 ธนาณัติ 750
คุณขวัญใจ แก้วกรุงศรี 100
คุณสว่าง แก้วกรุงศรี 100
คุณถิ้น แก้วกรุงศรี 100
คุณสุริเยนทร์ บุญเพ็ง 200
30 มิ.ย.53 500
ไม่ประสงค์ออกนาม 30 มิ.ย.53 150
คุณสวาท ตรีวิจารณ์ 30 มิ.ย.53 700
คุณอนุรักษ์ บุญศรีพรหม 30 มิ.ย.53 15
คุณ กฤษฏิ์ จันสี และครอบครัว
คุณ สันติ สิทธิพรหม
คุณ ชาญชัย ลาโพธิ์
คุณแม่เดื่อ/ คุณ เกรีรติศักดิ์ /คุณ จารุวรรณ พิลากุล
คุณ จิรัติกาล บุญรัตน์
คุณ มณภร สิทธิวณิชย์
คุณ วรษา / คุณ ธนภณ กิตติวุฒนารา และครอบครัว
คุณ สมเพ็ชร ปัญญา
คุณ นิภาภรณ์ ดำเรือง
คุณ นฤพนธิ์ อุ่นวงษ์ และครอบครัว
คุณ สมหญิง นาทรายกำธร
คุณ ธนพร บรรพบุรุษ และครอบครัว
คุณ ประทุมรัตน์/ คุณ ภควรรณ ดวงประทุม
คุณ กนกกาญจน์ เจียมพงศ์ไพศาล
คุณ ยศพล สุรรัตนเศรษฐ์
30 มิ.ย.53 1500
คุณอิสราภรณ์ ศักดิ์ปิยะพันธ์ 30 มิ.ย.53 300
คุณสุจิรา เสริมรัก และครอบครัว 50
คุณทองเพชร ทินกรวงศ์ 50
คุณนุชรินทร์ แสงฟุ้ง 50
คุณทองใส สัตยาคุณ 100
คุณมะลิ ห้าวเจริญ 100
คุณสัญญา เนื่องจำนงค์ 100
คุณนงนุช สุภาอ้าย 100
คุณบุุญเอก เนื่องจำนงค์ 100
คุณนราทิต เนื่องจำนงค์ 100
30 มิ.ย.53 750
คุณชาญชัย ตนเจริญทรัพย์และครอบครัว 100 บาท
คุณวลัยพร ลัดลอยและครอบครัว 60 บาท
คุณมาลี เกียรติทรงพานิชและครอบครัว 100 บาท
คุณเกษม ปินตา 100 บาท
คุณณัชชุนันท์ อ่ำแพวัฒน์และครอบครัว 100 บาท
คุณพงทวี จำรัสภูมิ 100 บาท
คุณเอกชัย ลุนบ้านผือ 200 บาท
คุณนฤเทพ แก้วอุดม 100 บาท
คุณธวัชชัย อิษฎาธิคม 100 บาท
คุณสุธีรา โชติช่วงและครอบครัว 100 บาท
คุณลัดสปัญ แก้วพิจิตร และครอบครัว 100 บาท
คุณรสยา ปานสกุล และครอบครัว 100 บาท
คุณสุรวุฒิ แก้วกัลยา 100 บาท
30 มิ.ย.53 1360
คุณเยาว์ พรหมมีสี 100 บาท
คุณพิยะดา พรหมมีสี 100 บาท
คุณเมธาสิทธิ์ ไทยนิยม 100 บาท
คุณมัญชุสา กรวยสวัสดิ์ 30 บาท
30 มิ.ย.53 330
คุณจักรพันธุ์-คุณวรจิตร อัมระนันทร์ 30 มิ.ย.53 500
ด.ช.สุภัคกฤษฏิ์ ตรีโรจน์พร 1 ก.ค. 53 500
คุณวีรบูรณ์ ชวนิตย์ 1 ก.ค. 53 250
คุณรังสรรค์-คุณวิลาวัณย์ ศรีชุ่มและครอบครัว,คุณเรืองฤทธิ์ ชมผิวดีและครอบครัว,คุณจันทนา-คุณนิเวศน์ ศรีสุขและครอบครัว,คุณเพชรรัตน์ ทองบ่อและครอบครัว 1 ก.ค. 53 250
คุณกิติศักดิ์ พินิจ
คุณศิริรัตน์ สิรินราพร
คุณนพรุจ พินิจ
คุณภาวิดา พินิจ
1 ก.ค. 53 500
คุณมนชยา วรสุมันต์ 1 ก.ค. 53 300
คุณเศรษฐา เถื่อนทองคำ ทำบุญ 135 บาท
คุณชูชาติ และ คุณบุญญาพัฏฐ์ อินทร์ยา ทำบุญ 135 บาท
คุณรัชรินทร์ คงโนนกอก และครอบครัว ทำบุญ 90 บาท
คุณนันทพร โสตะศรี และครอบครัว ทำบุญ 90 บาท
คุณดวงดาว พานทอง ทำบุญ 105 บาท
คุณชาลินี นันทศร ทำบุญ 30 บาท
คุณปราวีณา ฉิ่งกังวาลชัย ทำบุญ 150 บาท
คุณบวรลักษ์ บุญภิรมย์ ทำบุญ 150 บาท
คุณยุทธศักดิ์ ลีลาศักดิ์ศิริ ทำบุญ 300 บาท
คุณอนิวรรต ลีลาภัทร์ 300
1 ก.ค. 53 1485
คุณเบ็ญจวรรณ ปริญญากร 1 ก.ค. 53 150
คุณวิไลวรรณ์ ศรีปัญญา 50
คุณอารีรัตน์ อนุชน 50
คุณปารณีย์ หงษ์ทอง 50
1 ก.ค. 53 150
คุณจันทร์ทิวา มงคลฤทธิชัยและคุณไปรยมาศ พิมาลัย 1 ก.ค. 53 100
ด.ญ.วรนิตย์ รัตนวราหะ 100 บาท
คุณชลีพร แสงรัตนกร 100 บาท
คุณขาจู แซ่ลิ้ม 100 บาท
1 ก.ค. 53 300
คุณปรีชา พงษ์ฉาย-หทัยพรและด.ญ.ปาณิสรา ยมประดิษฐ และครอบครัว 150 บาท
คุณยิ่งยศ - คุณบุพการี แดงกลาง 150 บาท
คุณปรีชา-กัลยกร-ด.ญ.เสาวภาคย์ และด.ญ.พสุธิดา ภาคกาย 135 บาท
2 ก.ค. 53 435
ไม่ประสงค์ออกนาม 2 ก.ค. 53 270
คุณนารีรัตน์ ไชยศรีรัมย์และครอบครัว 150 บาท
คุณริน-คุณสมส่วน ไชยศีรีรัมย์และครอบครัว 150 บาท
คุณสังวาลย์-คุณอรอนงค์ เย็นจิตร 50
คุณนัฐพล-คุณแพรพลอย-คุณสำราญ ใบบัวและคุณวลี เกตุวิจิตร 50
คุณวรรณา ชำนาญรัมย์ และ คุณ Sonja Kruskof 50
จองไว้ 450
รวมทั้งหมด 55,948.47
เล่มละประมาณ 15 บาท
 
 
ร่วมบริจาคได้ที่
ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเว็บไซด์ ให้สามารถดำเนินงานเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปได้
โดยโอนเงิน เข้าบัญชี
ชื่อบัญชี จิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม (JIRAWUT WIANGWONGNGAM)
ธนาคาร Swift Code ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
กรุงเทพ BKKBTHBK สะสมทรัพย์ บางเขน 161-5-47258-4
กรุงไทย KRTHTHBK ออมทรัพย์ สามแยกเกษตร 039-1-97331-2
กรุงศรีอยุธยา AYUDTHBK ออมทรัพย์ บางเขน 047-1-72695-2
กสิกรไทย KASITHBK ออมทรัพย์ บางเขน 070-2-76994-9
ไทยพาณิชย์ SICOTHBK ออมทรัพย์ บางเขน 041-2-66297-7

คุณจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม (ธนานัติสั่งจ่าย ณ ไปรษณีย์ เสนานิคม )
126/2619 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120


เมื่อท่านโอนเงินหรือส่งธนานัติเพื่อร่วมบริจาคเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งความประสงค์ว่าจะออกนาม
หรือ ไม่ออกนามและแจ้งให้ทางเราทราบผ่านทางอีเมล์ mindcyber@gmail.com หรือโทรแจ้ง 085-9023911 อนุโมทนาบุญ