Loading... Please wait...

สมัครรับข่าวสาร


พระสูตรและมงคลคาถา ครั้งที่ 3

Posted on 2nd Jun 2010 @ 7:31 PM

อนุโมทนาบุญ
"พระสูตรและมงคลคาถา" ซึ่งได้รวบรวม พระสูตร เช่นบทสวดคัมภีร์สัจจคาถาเมตเตยยะ, พระวิเศษคัมภีร์อวี้หวงประทับจิต(ขององค์เง็กเซียนฮองเต้), มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร, มหากรุณาธารณีสูตร, พระคาถาชินบัญชร, บทสวดพาหุง(พุทธชัยมงคลคาถา) , พระคาถาเจ้าแม่กวนอิม, คาถาจุติของพุทธมารดา, บทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำนอง สรภัญญะ, บทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณ ทำนอง สรภัญญะ, บทสวดระลึกถึงพระสังฆคุณ ทำนอง สรภัญญะ, บทสวดมนต์หลัก (นมัสการพระรัตนตรัย) , พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, บูชาพระรัตนตรัย, บทสวดมหากา, บทสวดชัยสิทธคาถา ทำนอง สรภัญญะ, ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, พระคาถาธัมมจักกัปปวัตนสูตร, กรวดน้ำอุททิสะนาธิฏฐานะคาถา, คำกรวดน้ำลงดิน, พระคาถาเมตตาหลวง, คาถาปล่อยสัตว์, คำสวดถวาย “พระเจ้าเสือ” , พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ, คาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ, นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ, คำอาราธนาศีล 5,8, คำถวายสังฆทาน, ชุมนุมเทวดา, คำลาพระสงฆ์
 ปก 4 สี กระดาษ 260 แกรม เนื้อหากระดาษถนอมสายตา 75 แกรม จำนวน 194 หน้า รายชื่อผู้ร่วมบริจาค 8 หน้า เล่มๆ ละประมาณ 25 บาท
 ปิดรับบริจาค วันที่ 1 มิถุนายน 2553
รายนามผู้ร่วมบริจาคพิมพ์ พระสูตรและมงคลคาถา ครั้งที่ 3
ชื่อผู้ร่วมบริจาค วันที่ร่วมบริจาค จำนวนเงิน(บาท)
คุณเคียง สารพัฒน์ 150 บาท
คุณบุญสุข สารพัฒน์ 150 บาท
คุณจรูญ เจ็กมา 25 บาท
คุณพิเชษฐ์ แซ่เอี๊ยว 25 บาท
คุณวัชรินทร์ แซ่เอี้ยว, Pham Huu Trung 50 บาท
Morten Nielsen 50 บาท
คุณพัชราภรณ์ จันทร์สิงห์ 25 บาท
คุณการะเกษ อยู่โยธา 50 บาท
4 พ.ค.53 525
คุณเสวก เกื้อกูล 100
คุณมณีรัตน์-คุณวีรยุทธ ศรีเรืองสวัสดิ์ 1000
4 พ.ค.53 1100
พระอรรถพล จิตตสุโภ 100 บาท
คุณธนธรณ์-คุณแสงนวล ชาติจำนง,คุณชนาพร ชาติจำนง,คุณนันทพงษ์ แสงหิรัญ,คุณพรวิภา ทาวงษ์ 275
4 พ.ค.53 375
คุณวิฐาพร ถ้ำบุตร - คุณจิราวัฒน์ บัวสมบุญ 4 พ.ค.53 100
คุณณัฏฐพงษ์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ และคุณศรัณย์รัตน์ เสงี่ยมรัมย์ 5 พ.ค.53 20
ไม่ประสงค์ออกนาม 5 พ.ค.53 200
คุณกิติภูมิ แซ่ตั้ง และดญ.เกตุแก้ว แซ่ตั้ง 6 พ.ค.53 100
คุณอิสราภรณ์ ศักดิ์ปิยะพันธ์ 6 พ.ค.53 375
คุณครอบครัวสระทองแพ 10 พ.ค.53 100
1. นายไพสิทธิ์ รัฐนันทมงคล และ ด.ญ.พิชญธิดา รัฐนันทมงคล 200 บาท
2. คุณณัฐชา เขื่อนมั่น , คุณนัยทิพย์ ภักดีผล และ คุณศิริวรรณ ชากะจะ 45 บาท
3. คุณจารุณี พุทธวารินทร์ 100 บาท
4. ด.ญ.สิตานัน คล้ายผจญ 100 บาท
5. คุณพธู บัวเล็ก 60 บาท
6. อุทิศให้กับ นายสุรัตน์ ผู้งามชื่น และ นายบุญมี ผู้งามชื่น 100 บาท
7. คุณปิยะมาศ คำเจริญ อุทิศให้กับ นายสมพร โตมา 100 บาท
8. คุณโยษิตา แสงจ้า , คุณเสาร์สิริ ประจุทรัพย์ , คุณเรณุกา ปัดถาพงษ์ , คุณศนิ สุขทรัพย์ , คุณสนิท พุ่มเขียว , คุณสลักจิตร ข่าขันมาลี , คุณนันทพันธ์ กุลทรัพย์กฤติน , คุณสิทธร ราชเวชชพิศาล , คุณวิภาวี สวัสดี , คุณสุพรรณี โสภาลิศ , คุณอนุศักดิ์ ปานแดง และครอบครัว 259 บาท
9. คุณสุดาวรรณ วงษ์ทิพย์รัตน์ และครอบครัว 100 บาท
10. คุณประดับเกียรติ ทรงศรี และครอบครัว 100 บาท
11 พ.ค.53 1,164
คุณชะโรม-คุณวันเพ็ญ เจริญรุกขชาติ และครอบครัว 12 พ.ค.53 200
คุณถนอม บัวทอง
คุณกฤษณา บัวทอง
คุณจงกลวดี บัวทอง
คุณอุดมศักดิ์ บัวทอง
12 พ.ค.53 119.99
คุณกิตติศักดิ์ ทึงขำ และครอบครัว 14 พ.ค.53 100
คุณเลียบ-คุณสรอย-คุณฐิติยา บุญมาก
คุณปราณี-คุณสมพงษ์-คุณวราภรณ์-คุณวงจันทร์ และครอบครัวจิ้นฮวด
คุณอดิศร เหยื่อแสวง
คุณบุญเสริม-คุณชมภูนุช- ศิริวรรณ-ลาภทับทิมทอง
คุณพิมล เวชมนัส และครอบครัว
18 พ.ค.53 400
คุณเพ็ญพรรณ เชาวน์เกษม 250
คุณแม่คำ เชาวน์เกษม 250
คุณธนาวุฒิ ธนามี 250
20 พ.ค.53 ธนาณัติ 750
คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว 20 พ.ค.53 40
คุณฐิติรัตน์ สัตย์ซื่อ 20 พ.ค.53 200
คุณวัฒนชัย เจริญ จำนวน 25 บาท
คุณนฤมล อินบุญ จำนวน 25 บาท
21 พ.ค.53 50
คุณกานต์สิรี ชินภัคอังค์วรา 22 พ.ค.53 2000
คุณนฤมล สุไพรศรี 22 พ.ค.53 100
คุณสาคร ศรีนอง 25 บาท
คุณราเชนต์ ภาชโน 50 บาท
คุณอรุณ สังข์ทอง 25 บาท
คุณครูสุภาพร เป้ป้อม 100 บาท
คุณทโยทิน ฮุยสูงเนิน 50 บาท
คุณลัดดาวัล จันทร์สว่าง 50 บาท
คุณวีนัสทษา พระดาพันธ์ 50 บาท
คุณจิรศักดิ์ ตลึงสัตย์ และ ครอบครัว 250 บาท
คุณครองหทัย เทพเดช และครอบครัว,คุณโรมรัน อนตชิน 100
คุณสุกัญญา นิลประเสริฐ 50 บาท
คุณกิตติพงษ์ ภู่ระหงษ์ 50 บาท
22 พ.ค.53 800
คุณพ่ออำพล ราญรอน และคุณแม่งามนุช ราญรอน 22 พ.ค.53 300
คุณสุทิน,คุณธัญญา,คุณธารินี,คุณธีรศักดิ์,คุณชลฤดี พึ่งกลั่น คุณนิยม,คุณรุ่งฤดี,คุณเสาวรส,คุณนฤมล บาระพรม 22 พ.ค.53 275
คุณเจือเจริญ สถาปนานนท์ 200 บาท
คุณขาจู แซ่ล้อ 200 บาท
คุณปทิตตา สถาปนาภัทร์ 100 บาท
คุณนันทิกา สถาปนานนท์ 100 บาท
คุณเอกชัย สถาปนาภัทร์ 200 บาท
คุณสิรภัทร ลีบุญยืน 100 บาท
คุณพุทธา สถาปนาภัทร์ 100 บาท
คุณบุณิกา สถาปนาภัทร์ 100 บาท
คุณกรรณิกา สถาปนาภัทร์ 200 บาท
คุณนิปุณ พิทยามณี 100 บาท
คุณโชติกา พิทยามณี 100 บาท
คุณฉวีวรรณ แชมเบิร์ก 100 บาท
คุณกันทิมา อร่ามมนทิราลัย 200 บาท
คุณสมศักดิ์ อร่ามมนทิราลัย 100 บาท
คุณพันธ์ดานัฐ อร่ามมนทิราลัย 100 บาท
23 พ.ค.53 2000
คุณปรีชา อินสุวอ นางมุกดา อินสุวอ 23 พ.ค.53 200
คุณสิริพร จันทราภิสิทธิ์ และครอบครัว 23 พ.ค.53 100
คุณเยาวลักษณ์ แต่วิลัย 24 พ.ค.53 100
คุณพงษ์เทพ นามดวง 100.
คุณเอกราช ทองกาญจน์ 100.
24 พ.ค.53 200
คุณเอมอร จงขจรกิจ 24 พ.ค.53 100
คุณธงชัย เอี่ยมปลัด 24 พ.ค.53 100
คุณพ่อบุญลอย-คุณแม่สมหมาย มหานิล
คุณรุ่งโรจน์-พัชรี - ด.ญ.พิมพิศา ทองสุข
คุณมงคลชัย มหานิล
คุณรัตนสุพล มหานิล
25 พ.ค.53 300
คุณนุชนาฏ กินรี 25 พ.ค.53 100
คุณสุรางค์รัตน์ โชควัฒนากุล 25 พ.ค.53 300
คุณน้ำฝน ว่องเกษฎา 25 พ.ค.53 250
คุณธัญญ์วรัตน์ ห่วงสายทอง 25 พ.ค.53 300
คุณชื่นทิพย์ พีธาพันธุ์ไพบูลย์ 25 พ.ค.53 500
คุณบัก แซ่กัว และคุณบุญศรี กานธนาวัฒน์ 25 พ.ค.53 100
คุณยายเฮียง อินทรมณี และ ด.ญ.ณัฐณิชา ช้างหมื่นไวย 100 บาท
คุณปรัชญา ปานแก้ว และครอบครัว 50 บาท
25 พ.ค.53 150
คุณแม่ศรีวิไล ดวงดารา
ครอบครัวตู้ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร
26 พ.ค.53 300
คุณมุ่ยลั้ง พงษ์ศรี คุณอินทิรา อุดมวรรัตน์และครอบครัว คุณอินทิพร พงษ์ศรีและครอบครัว คุณจันทิชัย พงษ์ศรีและครอบครัว คุณภิญญ์พิสิฐ พงษ์ศรี คุณชูศักดิ์ พงษ์ศรี คุณนิภา ทวีทรัพย์นวกุลและครอบครัว คุณเพ็ญนภา พงษ์ศรี คุณเกียรติศักดิ์ พงษ์ศรีและครอบครัว คุณเนตรนภา พงษ์ศรี 26 พ.ค.53 400
คุณฮุ่ยจวง แซ่เฮ้ง 26 พ.ค.53 100
คุณวิภา องค์ธนะสุข 26 พ.ค.53 100
คุณกรรณิกา กรานเลิศ 27 พ.ค.53 100
คุณอุไรวรรณ ทองหยด 27 พ.ค.53 300
คุณนันทนา ฮ่อการกูล คุณไพรัตน์ ถนอมชาติ คุณปราณี อภิบาลศรี คุณไพเราะ ประไพพงษ์ คุณอมรทนา เจียมหทัยรัตน์ และคุณวิไลวรรณ เดชกัลยาพร้อมครอบครัว 27 พ.ค.53 300
คุณพรรษชล ศรัทธาคม 27 พ.ค.53 200
คุณไผท วงศ์หน่อแก้ว 27 พ.ค.53 222
คุณชาญชัย ตนเจริญทรัพย์และครอบครัว 150 บาท
คุณวลัยพร ลัดลอย 100 บาท
คุณธันยพรรษ กังวานสุระและครอบครัว 100 บาท
คุณมาลี เกียรติทรงพานิช 100 บาท
คุณเจริญรัตน์ เติมสิริสุขสิน 50 บาท
คุณเกษม ปินตา 50 บาท
คุณศุภลาภ ตั้งนรกิจ 100 บาท
คุณสมบัติ อภิสิทธิวาณิช 100 บาท
คุณจิราภรณ์-กนก มากมี 100 บาท
คุณประพนธ์ วณิชเรืองชัย 100 บาท
คุณเอกพล ผู้พัฒน์ 100 บาท
คุณเสาวลักษณ์ รักความสุข 100 บาท
คุณมิ่งกมล ผ่องใส 100 บาท
คุณสวิส รักปลอดภัย 100 บาท
คุณหฤทัย ชัยวิชิต 100 บาท
คุณคงนิวงศ์ - คุณดวงมณี โคตรมนต์ พร้อมครอบครัว 100 บาท
คุณนภาดา-ปฐมพล ศรีดาน้อยและครอบครัว 100 บาท
คุณสุชานาถ ชูสกุลธนะชัย คุณวิชา ชูสกุลธนะชัย คุณชมชปู่ วัฒนาชื่นชม คุณนราวุฒิ ไชยพูน 100 บาท
คุณเกศเกล้า ทองแก้ว คุณสอาด ทองแก้ว คุณจิรวรรณ ทองแก้ว 100 บาท
28 พ.ค.53 1,850
คุณฮั่งเจียง แซ่ปึง 100 บาท
คุณซกเจ็ง แซ่ปึง 100 บาท
คุณอุดม ท้วมบางไผ่ 100 บาท
คุณอัญชลี ท้วมบางไผ่ 100 บาท
คุณสคราญ ท้วมบางไผ่ 50 บาท
คุณนัธทพัทธ์ สงกา 50 บาท
คุณซกเกียง แซ่ปึง 50 บาท
คุณประสิทธิ์ พูนสิริไพบูลย์ 50 บาท
29 พ.ค.53 600
คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว 29 พ.ค.53 40
คุณปฐวีภาพย์ ขุมนาค 30 พ.ค.53 100
ไม่ประสงค์ออกนาม 30 พ.ค.53 25
คุณอนิรุทธิ์ ชุ่มธาราธร และคุณประชา พึ่งทองคำ 30 พ.ค.53 150
คุณกฤษฏิ์ จันสี และครอบครับ
คุณวัจน์ศิริ โถชัย
คุณปัทมา สุริยะวงษ์
คุณสรรเสริญ บุญมี และครอบครัว
คุณยศพล สุรรัตนเศรษฐ์
คุณสุรัญญา เดชมนต์
คุณปรางแก้ว สินทรัพย์เพิ่มพูน และครอบครัว
คุณวรินทร แก้วเข้ม
คุณปรีดา จันทร์ดำ
คุณพัฒนา พันวิใลย
คุณวัลถา ทองศรีนุ่น
คุณรติยาพร หนองนา
คุณณรัช พัชรธิคุณ
คุณอรทัย รัตนะ และครอบครัว
คุณนิภาภรณ์ ดำเรือง และครอบตรัว
คุณชนัส ปรีชาจารย์ และครับครัว
คุณยาย เซาะเกียว รอดธง
คุณศุภกฤต / คุณ อำพร / คุณ สุทัศน์ / คุณ ศศิถัทร การกระสัง
คุณวีรศักดิ์ มองม่วง อุทิศให้ คุณแม่ เฉลียว ทองม่วง
30 พ.ค.53 1,250
คุณมนัส ทารินทร์
คุณละมัยพร รัตนชมภู
คุณพรพิพัฒน์ รัตนชมภู
คุณดนัย ศรีประเสริฐ
คุณพานทองแท้ รัตนชมภู
คุณพัลลภา ศรีประเสริฐ
31 พ.ค.53 ธนาณัติ 100
ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล 31 พ.ค.53 500
คุณวันชัย พงศ์บางลี่ 50 บาท
คุณสุภา พงศ์บางลี่ 50 บาท
คุณกมลทิพย์ พงศ์บางลี่ 50 บาท
คุณศศิธร พงศ์บางลี่ 50 บาท
คุณอธิพงศ์ พงศ์บางลี่ 50 บาท
คุณนันทวดี พงศ์บางลี่ 50 บาท
คุณเอมอร พงศ์บางลี่ 50 บาท
คุณกฤษดิ์ ศักดิ์สกนธ์กิตติ 50 บาท
คุณศรีบุญ ตั้งจิตเพียรวิทย์ 50 บาท
คุณสุริชา วิลัยวาศ 50 บาท
31 พ.ค.53 500
แผนก front และ cashier โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอจูน 31 พ.ค.53 75
คุณตติยา ตาแก้ว 500 บาท
คุณสมชาติ นางบัวถี นางสาวพิไลวรรณ เด็กหญิงวราภรณ์ ปิ่นหอม 500 บาท
คุณสิริรัตน์ เกี่ยวการค้า 500 บาท
คุณอำพร ปิ่นหอม 225 บาท
คุณสายฝน จันผกา 200 บาท
คุณสุภาพรรณ สัจวรรณ 200 บาท
คุณหญิงสินีย์ อินสุขิน 200 บาท
31 พ.ค.53 2,325
คุณสุวรรณี เลื่องยศลือชากุล 1 มิ.ย.53 200
คุณกาญจนา จองศิริกุล 1 มิ.ย.53 100
คุณวินิสา บุญคง จำนวนเงิน 50 บาท
คุณนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง และครอบครัว จำนวนเงิน 100 บาท
คุณกาญจนา กว้างตระกูล และครอบครัว จำนวนเงิน 50 บาท
คุณสุรีย์ ภูละมูล และครอบครัว จำนวนเงิน 50 บาท
คุณจันทร์ทิพย์ ศรีทองอินทร์ และครอบครัว จำนวนเงิน 50 บาท
คุณน้ำอ้อย บัวแก้ว และครอบครัว จำนวนเงิน 50 บาท
คุณรัชนี อินทร์ขำ และครอบครัว จำนวนเงิน 50 บาท
คุณมาลี นิเวศนา และครอบครัว จำนวนเงิน 50 บาท
1 มิ.ย.53 450
คุณยุพา ประดับเพ็ชร 50
คุณยศภัทร วงษ์เสถียร 50
คุณกนกวรรณ วีระจิตต์ 50
คุณสุรชัย สุรีรัมย์ 50
คุณธรรมนูญ เกตุแก้ว 50
คุณภควี เกตุแก้ว 50
คุณคีตกานต์ เกตุแก้ว 50
คุณจริล แจ่มจำรัส 20
คุณสำเนียง ซ้อมประโคน 20
คุณนันทนัช ทองบ่อ 10
1 มิ.ย.53 400
คุณจันจิรา ม่วงทิม 1 มิ.ย.53 100
ร.ท.รังสรรค์-คุณวิลาวัลย์ ศรีชุ่มและครอบครัว,คุณเรืองฤทธิ์ ชมผิวดีและครอบครัว,คุณจันทนา พรรณบุตรและครอบครัว,คุณนิเวศน์ ศรีชุ่มและครอบครัว 1 มิ.ย.53 200
คุณหิรัญ เศรษฐภักดี 200 บาท,
ด.ญ. กชพร เศรษฐภักดี 100 บาท,
คุณสุภาพรรณ อนุเคราะห์ดิลก 100 บาท
1 มิ.ย.53 400
คุณจริยา สัตยาคุณ 100
คุณทองใส สัตยาคุณ 50
คุณนุชรินทร์ แสงฟุ้ง 50
คุณสัญญา เนื่องจำนงค์ 300
คุณนงนุช สุภาอ้าย 100
1 มิ.ย.53 600
คุณจริยา สัตยาคุณ 100
คุณทองใส สัตยาคุณ 50
คุณนุชรินทร์ แสงฟุ้ง 50
คุณสัญญา เนื่องจำนงค์ 300
คุณนงนุช สุภาอ้าย 100
1 มิ.ย.53 600
ด.ญ.กุลกันยารัฎน์ ด.ช.อนุพนธ์ ขจิต ชัยวัฒน์ และครอบครัว
คุณวนิดา สุวรรณเจริญ และครอบครัว
1 มิ.ย.53 230
คุณกฤตภัทร์ อันทะเกตุ 1 มิ.ย.53 200
คุณปัทมาพร สมจันทร์-คุณพิษรา กลำพากร-คุณอารยา บุญราศรี-คุณฉัตรมงคล ช้างทอง 50 บาท
คุณสังวาลย์-คุณอรอนงค์ เย็นจิตร 50 บาท
คุณนัฐพล-คุณแพรพลอย-คุณสำราญ ใบบัวและคุณวลี เกตุวิจิตร 50 บาท
คุณวรรณา ชำนาญรมย์ และ คุณ Sonja Kruskof 50 บาท
คุณดวงดาว พรมโคตร,ด.ช.นัฐวุฒิ,ด.ช.กิตติศัดิ์ เขียวสุวรรณ 50 บาท
คุณสุพรรณ ศรีคำ 100 บาท
คุณโสน อยู่มงคลและครอบครัว 50 บาท
คุณเพชรา ประไพบูลย์และครอบครัว 50 บาท
คุณสำรี บุญมาวงษา 50 บาท
คุณรวมงามยางหวายและครอบครัว 50 บาท
คุณทวิน คุณพัชนี เครือบสูงเนิน 50 บาท
คุณวิยงค์ คุณเสถียร ดกเอีย 50 บาท
คุณประทุมรัส คุณนิภาพร เมืองพิลและด.ญ.นัฐศิมา ภูฆัง 50 บาท
คุณสมพร คุณน้ำอ้อย แก้วเหลา 50 บาท
คุณวันเพ็ญ ใจเดียวและคุณยงยุทธ เย็นศิลป์ 50 บาท
คุณสมปอง คอนสาย 100 บาท
คุณพรพิมล กลำพากรและครอบครัว 50 บาท
คุณฉวีวรรณ ช่วยรักษา 50 บาท
คุณดวงกมล ศรีสุทธิพันธ์และครอบครัว 50 บาท
คุณณัฐวุฒิ แสงทองและครอบครัว 50 บาท
จองไว้   1100
รวมทั้งหมด 30,410.99
เล่มๆ ละ 40 บาท พิมพ์ได้ 800 เล่ม ตามยอด 32000 บาท
 
 
ร่วมบริจาคได้ที่
ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเว็บไซด์ ให้สามารถดำเนินงานเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปได้
โดยโอนเงิน เข้าบัญชี
ชื่อบัญชี จิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม (JIRAWUT WIANGWONGNGAM)
ธนาคาร Swift Code ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
กรุงเทพ BKKBTHBK สะสมทรัพย์ บางเขน 161-5-47258-4
กรุงไทย KRTHTHBK ออมทรัพย์ สามแยกเกษตร 039-1-97331-2
กรุงศรีอยุธยา AYUDTHBK ออมทรัพย์ บางเขน 047-1-72695-2
กสิกรไทย KASITHBK ออมทรัพย์ บางเขน 070-2-76994-9
ไทยพาณิชย์ SICOTHBK ออมทรัพย์ บางเขน 041-2-66297-7

คุณจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม (ธนานัติสั่งจ่าย ณ ไปรษณีย์ เสนานิคม )
126/2619 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120


เมื่อท่านโอนเงินหรือส่งธนานัติเพื่อร่วมบริจาคเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งความประสงค์ว่าจะออกนาม
หรือ ไม่ออกนามและแจ้งให้ทางเราทราบผ่านทางอีเมล์ mindcyber@gmail.com หรือโทรแจ้ง 085-9023911 อนุโมทนาบุญ