พระโอวาทแปดเซียน

ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้
ใช้ปัญญาหยุดแสวงหา
รัก โลภ โกรธ หลง คืออะไร
โลภ โกรธ หลง เหมือนอะไร
สามอารมณ์
โจรทางใจ
ตัต โลภ โกรธ หลง
ใช้ธรรมยั้งความโกรธ
ฉันไม่รักดี แต่รักเธอ
ทุกข์ร้อยแปด
ทุกข์เพราะความหวังดี
ทุกข์เพราะความแตกต่าง
ทุกข์เพราะกรรม
ทุกข์เป็นปรมาจารย์
หาต้นเหตุแห่งทุกข์
เข้าใจทุกข์อย่างซื่อตรง
ทุกข์ชนะได้ด้วยใจที่มีคุณธรรม
ดับทุกข์ที่ใจ
ดับทุกข์ด้วยใจว่าง
หนีกรรมให้พ้นด้วยความดี
ความแยบยลของบุญกรรม
กรรมและบุญเป็นของคู่กัน
เบียดเบียนสัตว์คือสร้างกรรม
งดทำกรรมด้วยการงดกินสัตว์
คิดดี พูดดี ทำดีได้บุญกุศล
บุญกุศลหมด ลมหายใจไม่หมด

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ