ประทีปแห่งเมตตา

พระสิทธัตถกุมาร
พระเมตตากรุณาต่อปวงสัตว์
ทะเลทุกข์
ทรงยับยั้งการบูชายัญ
เด็กเลี้ยงแพะผู้แสนสุข
เสียงพิณนำทาง
ทรงเสวยข้าวมธุปายาส
พระองค์ผู้พิชิตมาร
ดวงประทีปอันแจ่มจรัส
รุ่งอรุณของเวไนยสัตว์
ข้าวมธุปายาส
ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ของไทย
การเตรียมของปรุง
ขั้นตอนในการใส่ของปรุง “ข้าวทิพย์”
ข้อคิดจาก “ข้าวทิพย์”
คุณประโยชน์ของข้าวยาคู
อาหารพิเศษ ตามตำรับพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต
เภสัชอัฐบาน
ธรรมทาน
เกิดเป็นคนมีปัญญามาก
การบิณฑบาต
บาปมิใช่บุญเป็นอันมาก
คนเหี้ยมโหด
การค้าขาย
เราอยากมีชีวิตอยู่
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์
การฆ่าตอบ
คนเหี้ยมโหดจะอายุสั้น เบียดเบียนสัตว์จะโรคมาก
ความไม่สะอาดทางใจ
การสวดวิงวอนที่ไร้ผล
การบูชา
การบูชาตถาคตที่แท้จริง
ธรรมชาติที่ดับกิเลสและทุกข์
ธรรมเป็นที่พึ่ง
ความรู้แจ้ง
จิตเดินไปตรง
กระทำบุญมากไม่มีเวร
อำนาจแห่งใจเมตตา
ความเสื่อมสูญแห่งธรรมของคนดี
ยังคงประพฤติชั่วนั้นอยู่ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
ภัยในอนาคต
พึงเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย
ฐานะอันน่าสรรเสริญ
พระพุทธเจ้าเสวยเนื้อสัตว์หรือไม่?
พระพุทธเจ้าได้ทรงเสวย"เนื้อสุกร"ที่นายจุนนำมาถวาย มิใช่หรือ
เนื้อที่ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้รังเกียจ ถือว่าเป็นเนื้อที่บริสุทธิ์ มิใช่หรือ
ทำไมพระพุทธองค์ไม่ทรงบัญญัติข้อห้ามสำหรับภิกษุตามที่พระเทวทัตทูลขอ 5 ข้อ
ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่ง "ห้าม" กินเนื้อสัตว์ โดยตรงเล่า

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ