สูตรของท่านเว่ยหล่าง

ตอนที่ 1....เว่ยหล่าง หรือ ฮุ่ยเหนิง
ตอนที่ 2....วิปัสสนาปัญญา
ตอนที่ 3....จิตเดิมแท้
ตอนที่ 4....อนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ตอนที่ 5....ต้นโพธิ์กับกระจกเงา
ตอนที่ 6....โศลกอันลือเลื่อง
ตอนที่ 7.... ต้นธาตุ ต้นธรรม
ตอนที่ 8....ศูนย์กลางจักรวาล
ตอนที่ 9....ดวงตาเห็นธรรม
ตอนที่ 10.... สัจธรรมแห่งการกินเจ
ตอนที่ 11.... เอกธรรมมรรค
ตอนที่ 12.... บรรลุอย่างฉับพลัน
ตอนที่ 13.... มหาปรัชญาปารมิตา
ตอนที่ 14.... ความว่างที่ไม่รู้จักเต็ม
ตอนที่ 15.... สัมมาปัญญา
ตอนที่ 16.... กิเลสคือโพธิ
ตอนที่ 17.... มหาปัญญา
ตอนที่ 18.... เหมือนที่ต่าง
ตอนที่ 19.... ครูที่แท้จริง
ตอนที่ 20.... วิมุติปัญญา
ตอนที่ 21.... ความไม่ต้องคิด
ตอนที่ 22.... พ้นโง่-พ้นฉลาด
ตอนที่ 23.... มองหาความผิดตนเอง
ตอนที่ 24.... ทางที่ถูกต้อง
ตอนที่ 25.... มหาธรรมนาวา
ตอนที่ 26.... ติดบุญ-บาปพัวพัน
ตอนที่ 27.... อหังการ
ตอนที่ 28.... ดินแดนแห่งอมิตาภะ
ตอนที่ 29.... มนุษย์นคร
ตอนที่ 30.... แสงแห่งพระพุทธะ
ตอนที่ 31.... บำเพ็ญในครัวเรือน
ตอนที่ 32.... ถือศีลแต่ตกนรก
ตอนที่ 33.... ไหว้พระในบ้าน
ตอนที่ 34.... ความเป็นธรรม
ตอนที่ 36.... เงินบังโพธิปัญญา
ตอนที่ 37.... นั่งเฝ้าก้อนเนื้อ
ตอนที่ 38.... หลงสุขจึงไม่เห็นทุกข์
ตอนที่ 39.... สมาธิที่ถูกวิธี
ตอนที่ 40.... หลอกตัวเอง
ตอนที่ 41.... หลงข้ามภพข้ามชาติ
ตอนที่ 42.... ไม่ช้า-ไม่เร็ว
ตอนที่ 43.... หนึ่งเป็นสองต้องมีทุกข์

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ