ท่องแดนสุขาวดี

พระโอวาทพระอมิตาภะพุทธเจ้า
แดนสุขาวดี พระโอวาทพระศากยมุนีพุทธเจ้า
ออนีทอฮุก พระโอวาทพระอมิตาภะพุทธเจ้า
เกริ่นนำท่องแดนสุขาวดี
วิธีสวด “อามีทอฝอ” หรือ “ออนีทอฮุก”
ประวัติย่อของพุทธควนจิ้งพระมหาธรรมาจารย์
อารัมภบท
ปาฐกถาธรรม ณ วัดโปตละคีรีทะเลใต้
พบเหตุการณ์ประหลาดระหว่างทาง (พระโพธิสัตว์กวนอิมนำพาสู่แดนศักดิ์สิทธิ์)
พระโพธิสัตว์เมตเตยยะ ไขปริศนาธรรม
เยือนแดนสุขาวดีเข้าเฝ้านมัสการอมิตาภะพุทธเจ้า
บัวชั้นล่างสถานที่เกิดโดยมีกรรมติดตัวของเวไนยสัตว์
ภาพสะท้อนกิเลสมารของผู้ไปเกิดในบัวชั้นล่าง
“วิสุทธิทัศน์เจดีย์” กับ”ธรณีภาษา”
บัวชั้นกลาง(สถานที่อยู่ร่วมของสามัญบุคคลกับอริยะบุคคล)
“อัฐคีรีภาพ” (ภูเขาภาพ ๘ แห่ง)
“พิพิธภัณฑ์ของโลกศรีปิฎก”
บัวชั้นสูง ดอกบานเห็นพุทธยะ
การไขปริศนาธรรมของอมิตาภะพุทธเจ้า
กลับถึงถ้ำหมีเล่อในแดนมนุษย์

Comments

หนังสือธรรมแนะนำ